Opis projekta

Kompanija Konstruktor je ugovorila proizvodnju i montažu dela čelične konstrukcije vezane za izgradnju Žeželjevog mosta u Novom Sadu. Novi most se gradi kao zamena za stari most od prednapregnutog betona i nalazi se na evropskom železničkom Koridoru 10. Konstrukcija mosta je čelična, sa dva luka koji premošćavaju Dunav između Petrovaradina i Novog Sada. Manji luk je raspona 177m, visine 34m sa vešaljkama, dok veći luk ima raspon od 219m, ukupne visine 42m sa vešaljkama. Most će imati dva železnička koloseka, dve trake za drumski saobraćaj i po dve biciklističke i pešačke staze.

Privremeni stubovi za lansiranje, koji služe kao glavno ukrućenje prilikom navlačenja lukova u konačni projektovani položaj, izrađuju se u potpunosti kao čelični. Ukupna težina konstrukcije je 650 tona. Svaki luk sadrži 4 stuba (ukupno 16 komada za oba luka), širine 3.2m, maksimalne visine 34m. Stubovi su projektovani kao prostorne, četvoropojasne rešetke, tako da prate nagib luka, prolaze izvan vešaljki i ne utiču na promenu bilo koje osnovne dimenzije preseka komponenti mostovske konstrukcije – lukova, zatega, vešaljki, poprečnih nosača kolovozne konstrukcije, što predstavlja glavni izazov pri montaži.

Proizvodnja čelične konstrukcije vrši se i kontroliše u svemu prema Planu kvaliteta kompanije Konstruktor, što je usklađeno sa važećim srpskim standardima.

45.262091, 19.860392