Opis projekta

Objekat STOP SHOP Lazarevac je četvrti objekat trgovinskog lanca STOP SHOP u Srbiji, čiju izgradnju investira austrijska kompanija IMMOFINANZ . Tri STOP SHOP retail parka, u Nišu, Valjevu i Lazarevcu je IMMOFINANZ poverila kompaniji Konstruktor po sistemu “ključ u ruke”. Objekat u Lazarevcu se nalazi u širem centru grada, pored železničke  stanice.

Kompleks u Lazarevcu je po svojoj strukturi organizovan kao retail park, sa 23 odvojena lokala ukupne površine prodajnog prostora 10.100 m² i 1.104 m2 pod nadstrešnicama. Objekat je projektovan kao prizemni ortogonalne linijske forme oblika slova U, naglašene horizontalnosti, koja je pogodna za objekte ovakve namene. Svakom lokalu se pristupa direktno, preko prednjeg platoa – parkinga za putnička vozila, sa adekvatnim pešačkim trasama. Projektom se predviđa i izgradnja reklamnog totema visine 24m i dečijeg igrališta ukupne površine 96 m2.

Konstrukcija objekta je projektovana u sistemu prefabrikovanih armirano-betonskih elemenata u skeletnom konstruktivnom sistemu temelji samci, stubovi, glavni nosači, sekundarni  nosači, osnovnog konstruktivnog ratera 15,0x18,0m;17,0x18,0m i 18,0x18m. Krovni pokrivač objekta je slagani krov sastavljen od trapezastog čeličnog lima, termoizolacije i hidroizolacione membrane, dimenzionisanih tako da zadovolje sve propise eneretske efikasnosti i otpornosti na požar. Odvodnja  vode  sa  krova  je  gravitaciona: horizontalni slivnici, olučne PVC vertikale povezane u sistem atmosferske kanalizacije koja se upušta u gradsku atmosfersku kanalizaciju.

Pored izgradnje objekta, kompanija Konstruktor izvodi radove i na uređenju spoljašnjih saobraćajnica na površini oko 12.025 m2. Saobraćajni sistem je projektovan u dve nezavisne celine – prednji plato sa internim saobraćajnicama, parking prostorom za 220 parking mesta, površinama namenjenim pešačkom saobraćaju, trgom za okupljanje i odmor i zadnju dostavnu saobraćajnicu. Saobraćajne površine kao završnu obradu imaju asfalt, a  na delu površine je behaton. Projektom je obuhvaćeno i 9.875 m2 zatravnjenih površina.

Konstruktor je na projektu angažovan kao generalni izvođač, prema ugovoru “ključ u ruke”, na izvođenju svih arhitektonsko-građevinskih radova, termotehničkim, hidrotehničkim i elektro instalacijama, enterijerskim završno-zanatskim radovima, kao i na svim radovima na parternom uređenju kompleksa. 

44.387079, 20.251531