Opis projekta

Na trasi magistralnog puta Gacko – Foča most „Trnova luka“ je ukupne dužine 394 m, sa konstantnim podužnim padom od 3% kao i poprečnim padom od 2.5% u horizontalnoj krivini sa radijusom R=1500m.

Poseban izazov je bila montaža čelične konstrukcije mosta metodom potiskivanja pomoću hidrauličnih presa. Korekcija putanje je vršena na svakom stubu pomoću hidrauličnih presa postavljenih za horizontalna pomeranja. Pažljivo planiranje montaže je omogućilo realizaciju u veoma kratkom roku. 
Širina saobraćajnica (saobraćajna + ivična traka) je 2x3.3=6.6m a servisnih traka 2x0.7 m. Za smeštaj ograde mosta predviđa se dodatnih 2x0.45m. Usvojena širina mosta je 8,90m.

Za gornji stroj mosta raspona konstrukcije od L=41+6x52+41=394m i širine mosta od 8.90m usvojen je poprečni presek koji se sastoji iz dva limena I nosača na poprečnom rastojanju od 5.0m spregnuti sa armiranobetonskom kolovoznom pločom.

Čelična noseća konstrukcija je čelični kontinualni nosač, oslonjen na 9 betonskih stubova, od kojih su dva na krajevima noseće konstrukcije a sedam u međurasponu. Sama čelična noseća konstrukcija se sastoji od dva međusobno paralelna, podužna, čelična zavarena limena nosača, I preseka, visine 2,5m, na međusobnom poprečnom rastojanju od 5000mm.

Glavni nosači su međusobno poprečno spojeni poprečnim nosačima u osiminama raspona u srednjim poljima i šestinama raspona u prvom i poslednjem polju.

Konstruktor je na projektu angažovan na projektovanju i izvođenju čelične konstrukcije mosta.

43.233299, 18.611625