Opis projekta

Dogradnja magacina gotovih proizvoda u okviru kompleksa “JT International” u Senti, planirana je radi proširenja postojećeg magacinskog kapaciteta. Raspon glavnih nosača iznosi 47 m.
Planirani oblik nove hale proizašao je iz njene funkcije, gabarita postojećih hala i raspoloživog prostora na parceli. Slemena krovova proširenih delova visinski prate postojeća slemena hala br. 6 i br. 7. Visina hale raspona 47m je 12,5m.

Konstruktivni sklop novog objekta predstavlja montažnu čeličnu skeletnu konstrukciju oslonjenu na temelje samce i temeljne trake.

I pored veoma zahtevnih radova na mašinskim, elektro i sprinkler instalacijama objekat je završen u rekordno kratkom roku. 

Konstruktor je na projektu angažovan kao generalni izvođač, prema ugovoru “ključ u ruke”, na izvođenju svih arhitektonsko-građevinskih radova, termotehničkim, hidrotehničkim i elektro instalacijama, enterijerskim završno-zanatskim radovima, kao i na svim radovima na parternom uređenju kompleksa. 

45.929627, 20.054643